Sociaal plan

Lees hier in minuten wat elke werknemer moet weten die met een sociaal plan te maken krijgt

Wij zijn een informeel juridisch advieskantoor. Wij maken informatie en juridische ondersteuning toegankelijk voor werknemers die met een sociaal plan te maken krijgen. Wij doen dit binnen werkgeversbudgetten zonder kosten voor de werknemer.

OP DEZE WEBSITE:

Algemene informatie: Wat is een sociaal plan en wat moet erin staan? Je leest het hieronder bij de vaak gestelde vragen.

Informatie per werkgever: Onze kennisbank met informatie per (grote) werkgever.

Hoe wij helpen: Lees hoe wij werknemers juridisch begeleiden binnen werkgeversbudgetten, zonder eigen bijdrage.


Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een overeenkomst tussen de werkgever en representatieve vakbonden. Het regelt de sociale, financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen van reorganisatie voor het personeel. Een sociaal plan waarover geen overeenstemming is bereikt met vakbonden, maar bijvoorbeeld enkel met de OR, is eigenlijk geen ‘echt’ sociaal plan en heeft beperkte juridische status.

Wat wordt in een sociaal plan geregeld?

Er wordt meestal geregeld:

  • wanneer het van toepassing is,
  • hoe boventalligheid vastgesteld wordt,
  • hoe daarbij geselecteerd wordt,
  • wat werkgever doet om de werknemer naar ander werk (intern en/of extern) te begeleiden en
  • op welke faciliteiten werknemer recht heeft bij beëindiging van het dienstverband. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor outplacement, studie, juridisch advies en een ontslagvergoeding.

Is een sociaal plan juridisch bindend?

Als het sociaal plan met representatieve vakbonden is overeengekomen doorgaans wel. Sommige werkgevers noemen bepaalde documenten die dit eigenlijk niet verdienen ook wel sociaal plan. Het gaat dan vaak om een eenzijdig, niet bindend voorstel dat niet met bonden is overeengekomen.

Werkgever zet mij onder druk om snel een vaststellingsovereenkomst te tekenen; is het verstandig om daaraan mee te werken?

Dat hangt van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, het sociaal plan en de feiten af. Werkgever mag je niet onder oneigenlijke druk zetten om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, maar soms kan er een snelle beslisbonus van kracht zijn. Neem in deze situatie direct contact met een jurist op om te bespreken waar je goed aan doet.

Is er bij een sociaal plan altijd recht op een ontslagvergoeding?

Dat ligt aan het sociaal plan. De meeste sociale plannen omvatten wel een ontslagvergoeding, maar er zijn ook collectieve regelingen die volledig gebaseerd zijn op het begeleiden van werk naar werk waarvoor doorbetaalde tijd en kosten voldaan worden door werkgever. Voor de berekening van de ontslagvergoeding wordt vaak aansluiting gezocht bij de kantonrechtersformule, waarvan de C-factor per sociaal plan nogal uiteen kan lopen. Ook zijn er regelingen waarbij de hoogte van de vergoeding variabel is en bijvoorbeeld afhankelijk is van een gekozen optie/traject.

Moet de werkgever in een sociaal plan rekening houden met de opzegtermijn?

Ja, als beëindigd wordt binnen de kaders van een sociaal plan zal de opzegtermijn vrijwel altijd in acht genomen worden tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen (zoals het eerder vinden van werk elders).

Er worden verschillende keuzetrajecten geboden; waar doe ik goed aan?

Dit is een van de vaak gestelde vragen waarbij het antwoord afhankelijk is van diverse (persoonlijke) omstandigheden. Wij kunnen je helpen om de voor- en nadelen van de diverse trajecten op de rij te zetten, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.

Hoe weet ik of mijn boventalligheid en selectie voor ontslag juist zijn vastgesteld?

Er zal getoetst moeten worden of werkgever binnen redelijke kaders heeft kunnen concluderen tot het verval van de arbeidsplaats en of daarbij de juiste ontslagvolgorde is gehanteerd. Daarbij is het zogenaamde afspiegelingsbeginsel bepalend. Ook zal getoetst kunnen worden of er goede redenen zijn om jou te ontzien van selectie. Wij helpen je graag bij deze juridische controle.


I. DOOR TE CONTROLEREN:


A. Controle boventalligheid:

Wij controleren, voor zover de hiervoor benodigde gegevens beschikbaar zijn of op verzoek door werkgever verschaft worden, of werkgever terecht tot boventalligheid heeft geconcludeerd. Wij nemen hierbij de wettelijke criteria in acht, waarbij we tevens kijken naar eventuele vergelijkbare werkzaamheden door tijdelijk of flexibel personeel.


B. Controle Selectie:

Wij controleren, voor zover de hiervoor benodigde gegevens beschikbaar zijn of op verzoek door werkgever verschaft worden, of werkgever juist heeft geselecteerd. Wij toetsen hierbij aan de hand van het wettelijke afspiegelingsbeginsel.


C. Controle herplaatsing:

Werkgever kan pas tot gedwongen ontslag komen wanneer er geen alternatieve mogelijkheden zijn, zoals herplaatsing. Wanneer dergelijke alternatieven met een redelijke mate van om- of bijscholing wel voorhanden zijn, kan werkgever daarop aangesproken worden.


D. Controle vaststellingsovereenkomst:

Indien op basis van een sociaal plan beëindigd wordt en de werknemer verzet zich daar niet tegen, dan worden de afspraken vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Wij controleren of de concept vaststellingsovereenkomst een juiste en volledige weergave vormt van de faciliteiten op basis van het sociaal plan, of dat er aanvullingen en/of verbeteringen mogelijk zijn.


E. Controle sociale zekerheid:

Wij controleren aan de hand van de individuele situatie of er aansluitend een WW-uitkering in kan gaan of dat er risico’s op afwijzing, wachttijd of korting zijn. Ook laten we weten wat er qua hoogte en duur van de uitkering verwacht kan worden.

II. DOOR TE ADVISEREN:


A. Advies keuzes:

Vaak biedt een sociaal plan verschillende opties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een langere periode van begeleiding naar ander werk, een latere einddatum en een lagere vergoeding, versus een kortere periode van begeleiding, een eerdere datum uit dienst en een hogere vergoeding. Wij zetten voor je op de rij wat in jouw situatie verstandig is en maken hierbij waar mogelijk berekeningen van de potentiële waarde van de verschillende opties in jouw situatie.


B. Advies beëindigingsroute:

Vaak wordt de route van de vaststellingsovereenkomst gekozen. Dat is echter niet altijd de beste route. Wij adviseren of dit in jouw situatie een verstandige route is, of dat het verstandiger is om niet te tekenen. Wij zetten ook op de rij wat je dan kunt verwachten.


C. Advies verbetermogelijkheden:

Als geconcludeerd wordt dat beëindiging met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst een verstandige keuze is in jouw zaak, gaan we over tot toetsing van de concept overeenkomst. We laten weten of deze getekend kan worden, of dat er verbeteringen mogelijk zijn. Als dat laatste het geval is, zetten we deze schriftelijk op de rij en kunnen we, als je wilt, hierover met de werkgever in goed overleg treden.

Zo werken wij:

1. Intake

Je neemt contact met ons op door een contactformulier in te vullen of te bellen met onze gratis ontslagadvieslijn 0800-7778999. De zaak wordt gratis en vrijblijvend telefonisch besproken met een gespecialiseerde jurist. Wij geven eerste tips en een indicatie van wat we verwachten voor je te kunnen doen. Daarna bevestigen we dit per vrijblijvende e-mail.

2. Dossierbestudering en advies

Als je naar aanleiding van het intakegesprek wilt dat we je verder helpen, stuur je ons de stukken die we in de e-mail genoemd hebben. Dat kan per e-mail of in kopie per post. Wij bestuderen dit dossier en e-mailen je vervolgens, als we geen nadere vragen hebben, een uitgebreid op maat gemaakt advies. Dit bespreken we meestal één dag later telefonisch. In het advies komen alle aspecten naar voren die van belang zijn voor het maken van een goede weloverwogen keuze.

3. Keuzes en aanpassingen

Na het advies over de mogelijkheden worden keuzes gemaakt over het te doorlopen vervolgtraject. Deze worden aan werkgever medegedeeld. Dit kan de werknemer zelf doen, maar wij zijn ook graag bereid hierin te assisteren. Als er wijzigingen in bijvoorbeeld een concept vaststellingsovereenkomst op basis van het sociaal plan nodig zijn, zetten wij die schriftelijk op de rij.

4. Akkoord en afwikkeling

Wanneer de keuzes gemaakt zijn en aanpassingen verwerkt zijn volgt de afwikkeling. Dit is in het overgrote deel van de zaken door het ondertekenen van een (aangepaste) vaststellingsovereenkomst, maar het kan ook via kantonrechter of UWV verlopen. Wij helpen je zodat alles goed verloopt en je rechten zeker gesteld worden.

WE HELPEN JE GRAAG

Bel onze gatis ontslag advieslijn 0800-777 8 999

Upload jouw vaststellingsovereenkomst of vul een contactformulier in

Wij verlenen onze diensten binnen het door werkgever ter beschikking gestelde budget

Er geldt geen enkele eigen bijdrage of kostenrisico van overschrijding van het budget. Er komen daardoor gegarandeerd geen kosten voor rekening van de werknemer. 


Biedt jouw werkgever, anders dan in veel Sociale Plannen gebruikelijk is, geen budget aan voor juridisch advies? Vraag je werkgever hier dan om of bel ons voor de mogelijkheden.

Om deze 6 redenen hebben meer dan 1.000 werknemers die je voorgingen voor ons gekozen:

…Ik voelde mij gesteund tijdens mijn ontslagzaak en ben blij dat ik op jouw juridische bijstand kon vertrouwen. Ik ben zeer tevreden…

...Ik heb ons contact als heel prettig ervaren: deskundig, begripvol en alert reagerend...

…Ik ben blij dat je me geadviseerd hebt bij de keuzes die ik kon maken bij mijn sociaal plan…

…een gedreven jurist met oog voor de mens achter de zaak…

…zeer prettig verlopen samenwerking…

…Dank voor het geduld om al mijn vragen uitgebreid te bespreken…

Klanttevredenheid 9

De beste en meest gespecialiseerde juristen

Oog voor de mens en de individuele wensen achter de zaak

Geen kosten risico’s

In heel Nederland actief

Je hoeft niet naar kantoor te komen

Prettige en informele samenwerking

www.mijnsociaalplan.nl | powered by De Graauw Legal | Schipholweg 103 | 2316 XC Leiden | Wij zijn in heel Nederland actief | contact@mijnsociaalplan.nl | 0800 – 777 8 999

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail